Medlemskap

Om medlemskap

Snabbmeny:

 

Ansök om medlemskap här

Uppdatera medlemsuppgifter här

 

 

Så skyddar vi personuppgifter

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen förfogar över ett medlemsregister samt deltagarregister för konferenser till vilket/vilka medlemmen/konferensdeltagaren har registrerat sig via www.spci.se.

I samband med att en medlem/konferensdeltagare lämnar personuppgifter ska hen få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna.

Personuppgiftsansvarig är Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens styrelse.

Registren innehåller personuppgifter som namn, födelseår, adress, postadress, telefonnummer/mobilnummer, medlemskategori, sektionstillhörighet, epost samt bilder.

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen behandlar personuppgifter endast för nedan angivna ändamål. Ändamålet med insamlade personuppgifter är att använda dessa för att:

  1. administrera medlemskapet samt förmånerna i föreningen (gäller medlem)
  2. distribuera tidskriften Svensk Papperstidning, per post eller digitalt (gäller medlem)
  3. möjliggöra riktad marknadsföring per post, e-post, sms och andra digitala kanaler baserad på intresseområden. (gäller medlem/konferensdeltagare)
  4. lämna information om Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens varor och tjänster (gäller medlem/konferensdeltagare)

Personuppgifter sparas under den tid som medlemmen är medlem i Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen. När det gäller konferensdeltagare sparar föreningen personuppgifter så länge det behövs utifrån de syften som beskrivits ovan eller för att följa gällande lagar. Det innebär att förvaringstiden för olika sorters uppgifter kan variera. Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen sparar kontaktuppgifter till dig så länge du visar eller kan antas ha intresse av föreningens verksamhet. Uppgifter sparas i minst ett  år efter din senaste kontakt med föreningen och personuppgifter i samband med betalningar i sju år.

”En medlem som under två år trots uppmaning inte betalt den stadgade årsavgiften anses ha utträtt ur Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen”.

Personuppgifterna kommer varken att säljas eller överföras till någon annan part.

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen äger rätt att ändra dessa villkor. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att de ändrade villkoren publicerats på www.spci.se eller medlemmen/konferensdeltagaren informerats om ändringen via e-post eller postadress.

Medlem/konferensdeltagare har rätt att en gång per år skriftligen begära att få ett utdrag med de personuppgifter som finns lagrade hos Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen. Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen kommer på medlemmens/konferensdeltagarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Medlemmar/konferensdeltagare som har frågor om Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens hantering av personuppgifter kan kontakta medlemsservice per e-post info@spci.se, telefon 08-783 84 00  eller per post till Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen, Box 5515, 114 85 Stockholm.

Organisationsnummer: 802002-6012
E-post: info@spci.se
Tel: 08-783 84 00

 

Om SPCI

 

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen, SPCI, är i grunden en kamratförening som har till uppgift att främja teknisk utveckling inom svensk industri för tillverkning av massa, papper och kartong samt inom industrier med anknytning till branschen såsom grafisk industri och förpacknings-, förädlings- och konverteringsindustri samt skoglig verksamhet.

Målgrupp:

Föreningens målgrupp är främst civilingenjörer, ingenjörer och tekniker verksamma i branschen och i närliggande leverantörs- och konsultföretag, men alla verksamma inom branschen är välkomna att ansöka om medlemskap. Föreningen bildades 1908 och har idag ca 2.500 medlemmar.

Ung Kompetens

För att möta utmaningarna med branschens framtida kompetensförsörjning har SPCI startat projektet Ung Kompetens. Ung Kompetens är en långsiktig satsning med syftet att knyta studenter som inte ännu har valt inriktning till skogsindustrin samt att erbjuda olika mötesplatser för kunskapsutbyte och nätverkande för studenter och industrins unga medarbetare.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i SPCI.

 

Medlemsavgift:

 

Ordinarie medlem: 650 kr/år

Pensionär: 325 kr/år

Till kategorin pensionär räknas de som under innevarande år fyller 65 år.

Ständiga medlemmar och hedersmedlemmar: 0 kr/år

Till ständiga medlemmar övergår ordinarie medlemmar som tillhört föreningen sammanlagt 35 år.

NYHET: Student (och young professionals): 0 kr/år

Till studenter räknas de som studerar eller doktorerar på universitet eller högskola, samt nyutexaminerade som söker arbete eller innehar anställning. Studentmedlemskap erhålls till och med det år man fyller 29 år, sedan övergår studentmedlemskapet i ordinarie medlemskap.

 

I medlemskapet ingår:

 

Svensk Papperstidning, 8 nr / år. För medlemmar bosatta utomlands tillkommer en avgift för utlandsdistribution.

Rabatter på SPCIs konferenser. Vissa evenemang, såsom SPCI & Friends och Ung Kompetens-aktiviteter är gratis. PTF (den norska ingenjörsföreningen) har ett lägre konferenspris på SPCIs Höstmöte.

Studenter deltar gratis i flertalet av SPCIs evenemang.

Ansökan om medlemskap:

Ansökan skickas till SPCI. SPCIs styrelse godkänner alla medlemsansökningar. I länken nedan kan man fylla i en ansökningsblankett som skickas till SPCI.

Ansök om medlemskap här

Medlemsuppgifter

Genom hemsidan kan dina medlemsuppgifter uppdateras. Klicka på länken nedan:

Uppdatera medlemsuppgifter här

 

Logga in ovanför navigationsmenyn genom att ange användarnamn och lösenord. Du väljer själv användarnamn och lösenord, men initialt tilldelas varje medlem dessa uppgifter för en första inloggning. Efter inloggning visas en ny navigationsmeny som medger åtkomst till information som bara är tillgänglig för SPCI-medlemmar.

Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kan du från hemsidan skicka dina uppgifter till dig själv till din privata e-postadress (förutsatt att en sådan angivits). Välj lösenord? ovanför navigationsmenyn och fyll i din e-postadress i fältet som visas och skicka denna adress till databasen. Svaret skickas direkt till denna e-postadress.

Efter inloggning ges möjlighet att uppdatera dina medlemsuppgifter genom att klicka på texten (länken) uppdatera. Var vänlig håll Dina medlemsuppgifter aktuella, vilket underlättar för sekretariatet och för tidskriftstryckerierna. Ditt användarnamn och lösenord kan användas för inloggning på samtliga sidor i denna portal.